انتخاب واحد

به دانشجویان محترم توصیه می شود که انتخاب واحد را طبق چارت درسی پیشنهادی انجام دهند، زیرا چارت ارائه شده بهترین حالت برای اخد دروس با رعایت پیشنیاز و همیناز می باشد، همچنین تاریخ امتحانات بر اساس چارت گذاشته می شود.

در صورت نیاز به راهنمایی برای نحوه انتخاب دروس در زمان انتخاب واحد می توانید به گروه مراجعه فرمایید.

/ 0 نظر / 20 بازدید